9 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5 có dịch nghĩa

5/5 - (2 votes)

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5 là một phần quan trọng khi các em học sinh học môn ngoại ngữ này. Để có thể giới thiệu bản thân ấn tượng, các em cần chuẩn bị thật tốt và luyện tập thường xuyên. Để giúp các em có một bài giới thiệu hay, Twinkle Kids English sẽ cung cấp 9 bài mẫu có dịch để các em tham khảo!

Cấu trúc bài tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5

Cấu trúc một bài giới thiệu bản thân

Khi muốn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, các em học sinh cần giới thiệu về các thông tin sau:

1. Họ tên, tuổi, quê quán

Các em học sinh lớp 5 khi giới thiệu bản thân có thể dùng các mẫu câu dưới đây:

Giới thiệu tên

Cấu trúcNghĩaVí dụ
My name is ….. Tên của tôi là …My name is Linh
I am ….. Tôi là…..I am Linh
My first name is …Tên của tôi là….My first name is Linh
My last name is … Họ của tôi là…My last name is Nguyen
…… is my name…. là tên của tôi.Ngọc is my name

Giới thiệu tuổi

Cấu trúcNghĩaVí dụ
I am … years old.Tôi … tuổi.I am ten years old.
I am almost ….Tôi sắp .. tuổi.I am almost ten
I am nearly …..Tôi gần … tuổi.I am nearly ten
I’m over …Tôi trên …I’m over 18Tôi trên 18 tuổi
I’m under …Tôi dưới …I’m under 23Tôi dưới 23 tuổi

Quê quán, nơi ở

Cấu trúcNghĩaVí dụ
I am from….Tôi đến từ …I am from Hue
I come from….Tôi đến từ…I come from Hue
I was born in …Tôi sinh ra ở…I was born in Hue
My hometown is …..Quê hương của tôi là …My hometown is Hue

2. Về gia đình

Những mẫu câu thường sử dụng khi giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh bao gồm:

There are …. members/ people in my family. 

(Dịch: Có … người trong gia đình tôi.)

My family has … members/ people. 

(Dịch: Gia đình tôi có … người.)

I have a sister/ brother. 

(Dịch: Tôi có chị gái/ anh trai.)

I am an only child. 

(Dịch: Tôi là con một).

3. Về trình độ học vấn, sở thích

Về trình độ học vấn

I’m in 5th grade. (Dịch: Tôi đang học lớp 5.)

I’m in 5A class. (Dịch: Tôi đang học lớp 5A.)

I am a pupil/ student at … (Dịch: Tôi đang là học sinh tại …)

Sở thích

I like/ love/ enjoy … (reading books, playing soccer, shopping, …) (Dịch: Tôi thích … (đọc sách, chơi đá bóng, mua sắm,…)

My hobbies are playing football and swimming.

Dịch: Sở thích của tôi là chơi bóng đá và bơi.

4. Về mơ ước trong

Giới thiệu về mơ ước trong tương lai

I want/hope to become a/ an ( policeman, doctor, princess, astronaut…)  

Dịch: Tôi muốn trở thành/hy vọng trở thành một (cảnh sát, bác sĩ, công chúa, phi hành gia…)

Giải thích lý do vì sao

Because I want to fly around the world. 

Dịch: Bởi vì tôi muốn bay vòng quanh thế giới.

9 bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5 ấn tượng có dịch

Dưới đây là 9 bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5 ấn tượng mà chúng tôi tổng hợp được. Mời ba mẹ và các em học sinh lớp 5 cùng tham khảo:

giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5

Mẫu 1 (Example 1)

Good morning! My name is Huynh. I’m from Ha Tinh. I am 10 years old. I am a student at Ly Thai To primary school.
My family has four people: my parents, my sister, and me. I like eating KFC and BBQ.
My hobbies are watching cartoon films and reading books.  I want to become a teacher because I want to teach children.
Chào buổi sáng! Tôi tên Huỳnh. Tôi đến từ Hà Tĩnh. Tôi 10 tuổi. Tôi là học sinh trường tiểu học Ly Thai To.
Gia đình tôi có bốn người: bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Tôi thích ăn KFC và BBQ.
Sở thích của tôi là xem phim hoạt hình và đọc sách. Tôi muốn trở thành giáo viên vì tôi muốn dạy trẻ em.

Mẫu 2 (Example 2)

My name is An and I’m Vietnamese. I am 10 years old. I live in Long An. I’m a student at Nguyen Khuyen Primary School.
I like reading books and I like picture books best.
My family has 4 people. My father is a teacher. My mom is a doctor. My brother is studying at Can Tho university. I love my family very much.
Tên tôi là An và tôi là người Việt Nam. Tôi 10 tuổi. Tôi sống ở Long An. Tôi là học sinh trường tiểu học Nguyễn Khuyến.
Tôi thích đọc sách và tôi thích sách tranh nhất.
Gia đình tôi có 4 người. Cha tôi là một giáo viên. Mẹ tôi là một bác sĩ. Anh trai tôi đang học tại trường đại học Cần Thơ. Tôi rất yêu gia đình của tôi.

Mẫu 3 (Example 3)

Good morning. My name is Ha. I am 10 years old. I live in Hoi An with my family.
My favorite subject at school is English. I often listen to English music to improve my English skills in my free time. I also read the storybook to learn new words.

In the future, I want to become an English teacher because I like teaching English to children.
Chào buổi sáng. Tôi tên là Hà. Tôi 10 tuổi. Tôi đang sống ở Hội An cùng gia đình.
Môn yêu thích của tôi ở trường là tiếng Anh. Tôi thường nghe nhạc tiếng Anh để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình trong thời gian rảnh rỗi. Tôi cũng đọc sách truyện để học từ mới.
Trong tương lai, tôi muốn trở thành giáo viên tiếng Anh vì tôi thích dạy tiếng Anh cho trẻ em.

Mẫu 4 (Example 4)

Hello, everybody!  My name is Linh. I live in Lam Dong. I am a student at Le Loi primary school. I’m almost 10 years old. My birthday is 17th December.
I can ride a bike and paint pictures but I can’t sing and play the guitar. I like reading comics.
Nice to meet you.
Chào mọi người! Tôi tên là Linh. Tôi sống ở Lâm Đồng. Tôi là học sinh trường tiểu học Lê Lợi. Tôi gần 10 tuổi. Sinh nhật của tôi là ngày 17 tháng 12.
Tôi có thể đi xe đạp và vẽ tranh nhưng tôi không thể hát và chơi guitar. Tôi thích đọc truyện tranh.
Rất vui được gặp bạn.

Mẫu 5 (Example 5)

Hi everyone. My name is Vy. I am 10 years old. I am a new student in class 5B, at Nguyen Hue primary school.
I am quite tall and have long black hair. I have an oval face and round eyes. All my neighbors say that I like my mother.

I am quite shy at school so I am not talkative.
I am good at Math so I can help you do the homework.
Chào mọi người. Tôi tên là Vy. Tôi 10 tuổi. Tôi là học sinh mới lớp 5B trường tiểu học Nguyễn Huệ.

Tôi khá cao và có mái tóc đen dài. Tôi có khuôn mặt trái xoan và đôi mắt tròn. Tất cả những người hàng xóm của tôi nói rằng tôi giống mẹ tôi.
Tôi khá nhút nhát ở trường nên tôi không nói nhiều.
Tôi giỏi Toán nên tôi có thể giúp bạn làm bài tập.

Mẫu 6 (Example 6)

Hello teacher and classmates! My name is Phuong. I am 10 years old. I live at 56 Tran Phu street. My birthday is December 12th.
My favorite subject is Math because I want to teach Math for children. I also love reading books. Nice to meet you!
Chào thầy và các bạn! Tôi tên là Phương. Tôi 10 tuổi. Tôi sống ở 56 đường Trần Phú. Sinh nhật của tôi là ngày 12 tháng 12.

Môn học yêu thích của tôi là Toán vì tôi muốn dạy Toán cho trẻ em. Tôi cũng thích đọc sách. Rất vui được gặp bạn!

Mẫu 7 (Example 7)

My name is Phuoc. I am 10 years old. I live in Bao Loc. I’m a student at Nguyen Hue Primary School.
I like reading books.
There are six people in my family: my grandparents, my parents, my sister, and me. My grandparents are old but they’re still strong. My dad is a teacher. My mom is a housewife. My sister is Hoa. She is a student at Van Lang university. I love my family very much.
Tôi tên là Phước. Tôi 10 tuổi. Tôi sống ở Bảo Lộc. Tôi là học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ.
Tôi thích đọc sách.
Có sáu người trong gia đình tôi: ông bà tôi, bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Ông bà tôi đã già nhưng họ vẫn còn mạnh mẽ. Bố của tôi là giáo viên. Mẹ tôi là một bà nội trợ. Em gái tôi là Hoa. Cô hiện là sinh viên trường đại học Văn Lang. Tôi rât yêu gia đinh của tôi.

Mẫu 8 (Example 8)

Hi, my name is Lam. I am 10 years old. I am a student in class 5B at Nguyen Cong Tru primary school.
There are four people in my family. They are my parents, my younger sister and me. My father is an English teacher at Nguyen Khuyen secondary school. My mother is a doctor. My younger sister is 6 years old. She is also a student at Nguyen Cong Tru primary school. My family always has fun together. 
Xin chào, tôi tên là Lâm. Tôi 10 tuổi. Tôi là học sinh lớp 5B trường tiểu học Nguyễn Công Trứ.
Có bốn người trong gia đình tôi. Họ là bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Bố tôi là giáo viên dạy tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Khuyến. Mẹ tôi là bác sĩ. Em gái tôi 6 tuổi. Em ấy cũng là học sinh trường tiểu học Nguyễn Công Trứ. Gia đình tôi luôn vui vẻ bên nhau.

Mẫu 9 (Example 9)

My name is Hue. I’m a ten-year-old kid. I study at Van Lang primary school. My favorite subject is Math.

My hobbies are playing soccer and badminton. In my free time, I like drawing. I also enjoy reading books and magazines.
There are four people in my family: my parents, my brother and me. My father works in a company that makes videos. My mother works in a supermarket. My brother is 20 years old. He is a student at Hoa Sen university.
Tôi tên là Huệ. Tôi là một đứa trẻ mười tuổi. Tôi học trường tiểu học Văn Lang. Môn học yêu thích của tôi là Toán.
Sở thích của tôi là chơi bóng đá và cầu lông. Trong thời gian rảnh của tôi, tôi thích vẽ. Tôi cũng thích đọc sách và tạp chí.
Có bốn người trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Bố tôi làm việc trong một công ty sản xuất video. Mẹ tôi làm việc trong một siêu thị. Anh trai tôi 20 tuổi. Anh là sinh viên trường đại học Hoa Sen.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về cấu trúc cũng như 9 bài mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5. Chúc các bạn học sinh sẽ có cho mình một bài giới thiệu thật ấn tượng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *