Các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh cho học sinh phổ biến nhất

5/5 - (1 vote)

Trong quá trình học và thi kiểm tra tiếng Anh ở trường, các bạn học sinh sẽ dễ gặp một số câu hỏi theo các chủ đề thông dụng. Với bài viết hôm nay, Twinkle Kids English giới thiệu đến các bạn các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh cho học sinh phổ biến nhất, được sử dụng nhiều khi các bạn thi Speaking.

Các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh cho học sinh

Các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh cho học sinh chủ đề trường học

Câu hỏiÝ nghĩa
Do you work or study?Bạn đi làm hay đi học?
What is your favourite subject at school?Môn học yêu thích ở trường của bạn là gì?
Why do you enjoy studying that subject?Tại sao bạn thích học môn đó?
What is your least favourite subject at school?Môn học bạn không thích nhất ở trường là gì?
Why don’t you enjoy studying that subject?Tại sao bạn không thích học môn đó?
Do you get along with your classmates?Bạn có hòa đồng với các bạn cùng lớp không?
If you could change to another subject, what would it be?Nếu bạn có thể thay đổi môn học, nó sẽ là gì?
Do you plan to use the subject you are studying in the future?Bạn có dự định ứng dụng môn học mà bạn đang học trong tương lai không?
What is the most challenging part of your favourite subject?Phần khó nhất trong môn học yêu thích của bạn là gì?
What would you like to study in the future?Bạn muốn học ngành gì trong tương lai?
Do you like school or not and why?Bạn có thích trường học hay không và tại sao?
If school were perfect, what would it be like?Một trường học hoàn hảo sẽ như thế nào?
What do you do when you get home from school?Bạn làm gì khi đi học về?
Do you like outside or inside recess?Bạn thích ra ngoài hay ngồi bên trong vào lúc giải lao?

Ví dụ về một số câu trả lời

Q: Do you get along with your classmates?

A: To be honest, I believe that I’m kind of a lucky person because I had the opportunity to meet my peers at school, who are such friendly and helpful people. A lot of things in common have made us close as a family. (Thành thật mà nói, tôi tin rằng mình là một người may mắn vì tôi đã có cơ hội gặp gỡ các bạn cùng trường, họ là những người thân thiện và hữu ích. Rất nhiều điểm chung đã khiến chúng tôi trở nên thân thiết như một gia đình.)

Q: What is your favourite subject at school?

A: I don’t have that many favourite subjects at all but I am really good in literature because I read a lot so it just came naturally to me. I am also into in history. I never study but I listen in class and I have – like a – like a brilliant memory – almost like a photographic memory but not quite. (Tôi không có nhiều môn học yêu thích nhưng tôi thực sự giỏi môn văn vì tôi đọc rất nhiều nên nó đến với tôi một cách tự nhiên. Tôi cũng thích lịch sử. Tôi không bao giờ học nhưng tôi nghe trong lớp và tôi có – giống như một khả năng ghi nhớ tốt – gần giống như một kiểu “chụp ảnh” nhưng không hoàn toàn.)

Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh dành cho học sinh chủ đề gia đình

Câu hỏiÝ nghĩa
Are chores assigned to children in your family?Các công việc nhà có được giao cho con cái trong gia đình bạn không?
Are friends more important than family? What do you think?Bạn bè có quan trọng hơn gia đình không? Bạn nghĩ sao?
Are you married?Bạn đã có gia đình chưa?
Are you the oldest among your brothers and sisters?Bạn là người lớn tuổi nhất trong số các anh chị em của bạn?
Are your parents strict?Bố mẹ bạn có nghiêm khắc không?
Did you ever meet any of your great-grandparents?Bạn đã từng gặp bất kỳ ông bà cố nào của mình chưa?
Do you get along well with your brothers and sisters?Bạn có hòa thuận với anh chị em của mình không?
Do you get along well with your family?Bạn có hòa thuận với gia đình của bạn không?
Do you have a curfew?Bạn có giờ giới nghiêm không?
Do you have any brothers or sisters? If so, how old are they?Bạn có anh chị em không? Nếu vậy, họ bao nhiêu tuổi?
Do you have to clean your own room?Bạn có phải dọn phòng riêng của bạn?
Do you like your family? Why or why not?Bạn có thích gia đình mình? Tại sao hoặc tại sao không?
Do you live with any of your grandparents?Bạn có sống với ông bà nào không?
Do you live with your parents?Bạn có sống với bố mẹ của bạn không?
Do you often argue with your mother or father? What about?Bạn có hay tranh luận với mẹ hoặc bố của mình không? Về điều gì?
Do you often visit your grandparents?Bạn có thường về thăm ông bà của mình không?
Do your parents let you stay out late?Bố mẹ bạn có cho bạn đi chơi khuya không?
Does your family pressure you to behave in a certain way?Gia đình bạn có áp lực bạn phải cư xử theo một cách nào đó không?
Does your parents make you clean your room?Bố mẹ bạn có bắt bạn dọn phòng không?
Is spanking a good way to discipline children?Đánh đòn có phải là giải pháp tốt để kỷ luật trẻ không?
Should children help with the housework?Trẻ em có nên phụ giúp việc nhà không?
Should parents give their children pocket money?Liệu cha mẹ có nên cho con cái tiền tiêu vặt không?
Should parents totally trust their children and vice versa?Cha mẹ có nên hoàn toàn tin tưởng con cái và ngược lại không?
When you’ve grown up, should your parents make decisions for you?Khi bạn đã trưởng thành, bố mẹ bạn có nên đưa ra quyết định thay bạn không?

Một số ví dụ về câu trả lời

Q: Do you get along well with your brothers and sisters?

A: Some people get along extremely well with their siblings, and some hardly ever speak to their siblings. I am the first type: my sisters are my best friends and I truly love and trust them my whole life. (Một số người cực kỳ hòa thuận với anh chị em của họ, và một số hiếm khi nói chuyện với anh chị em của họ. Tôi là kiểu người đầu tiên. Các chị của tôi là những người bạn tốt nhất của tôi và tôi thực sự yêu thương, tin tưởng họ suốt cuộc đời mình.)

Q: Is spanking a good way to discipline children?
A: Yes, but I think spanking is most effective as a deterrent to undesirable behaviour for younger children from 3 years old until 7 or 8. That’s because reasoning and taking away privileges often simply don’t work with kids in that age range. However, after kids went to primary school, this method should not be used. (Đúng, nhưng tôi nghĩ đánh đòn là hiệu quả nhất để ngăn chặn hành vi không mong muốn đối với trẻ nhỏ hơn từ 3 tuổi đến 7 hoặc 8. Đó là vì nói lý do và tước bỏ đặc quyền thường không hiệu quả với trẻ ở độ tuổi đó. Tuy nhiên, sau khi trẻ đi học tiểu học thì không nên áp dụng phương pháp này.)

Q: Does your parents make you clean your room?

A: Yes, my mom certainly did. I made my bed in the morning and every Saturday, the room had to be vacuumed, dusted and the bedding changed – by me of course. (Có, mẹ tôi chắc chắn đã làm như vậy. Tôi dọn giường vào buổi sáng và thứ Bảy hàng tuần, căn phòng phải được hút bụi, quét bụi và thay ga trải giường – tất nhiên là do tôi làm.)

Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh dành cho học sinh chủ đề thói quen hằng ngày

Câu hỏiÝ nghĩa
What time do you get up?Bạn dậy lúc mấy giờ?
What time do you wake up?Thời gian nào bạn thức dậy?
What time do you have breakfast?Bạn ăn sáng lúc mấy giờ?
Where do you usually have breakfast?Bạn thường ăn sáng ở đâu?
What time do you take a shower?Bạn đi tắm lúc nào?
How old were you when you started school?Bạn bắt đầu đi học khi bạn bao nhiêu tuổi?
What time do you start school?Mấy giờ bạn vào học?
How did you get to school each day?Bạn làm thế nào để đến trường?
Do you do exercises in the morning?Bạn có tập thể dục vào buổi sáng không?
What time do you have lunch?Bạn ăn cơm trưa lúc mấy giờ?
Where do you usually have lunch?Bạn thường ăn trưa ở đâu?
What time do you get home from school?Bạn đi học về lúc mấy giờ?
Do you do exercises in the afternoon?Bạn có tập thể dục vào buổi chiều không?
What time do you go to bed?Bạn đi ngủ lúc mấy giờ?
Do you go to bed before midnight?Bạn có đi ngủ trước nửa đêm không?
Do you go to bed past midnight?Bạn có đi ngủ quá nửa đêm không?
What time do you have dinner?Bạn ăn tối lúc mấy giờ?
Where do you usually have dinner?Bạn thường ăn tối ở đâu?
Who do you have dinner with?Bạn đi ăn tối cùng ai?
What do you do in the evening?Bạn làm gì vào buổi tối?
What time do you get home from school?Bạn đi học về lúc mấy giờ?
Do you watch television at night?Bạn có xem tivi vào ban đêm không
Do you go to the gym after school?Bạn có đi tập thể dục sau giờ học không?

Một số ví dụ về câu trả lời

Q: How old were you when you started school?
A: I began my proper education at the age of six. I studied in a small local primary school and that was my only choice back then because that was the only school in town. (Tôi bắt đầu đi học từ năm 6 tuổi. Tôi học ở một trường tiểu học nhỏ ở địa phương và đó là lựa chọn duy nhất của tôi khi đó vì đó là trường duy nhất trong thị trấn.)

Q: How did you get to school each day?

A: Well, normally, my father or mother would drive me to school. But sometimes, when they were occupied with their jobs, they would just ask a relative to take me instead. (Bình thường, bố hoặc mẹ chở tôi đến trường. Nhưng đôi khi, khi họ bận rộn với công việc của mình, họ sẽ chỉ nhờ một người thân đưa tôi đi thay.)

Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh dành cho học sinh chủ đề sở thích

Câu hỏiÝ nghĩa
What is your hobby?Sở thích của bạn là gì?
How long have you had a hobby?Bạn đã có một sở thích bao lâu rồi?
Why do people have hobbies?Tại sao mọi người có sở thích?
Why did you start your hobby?Tại sao bạn bắt đầu sở thích của mình?
How many hours a week do you spend on your hobby?Bạn dành bao nhiêu giờ một tuần cho sở thích của mình?
Is your hobby safe or dangerous?Sở thích của bạn là an toàn hay nguy hiểm?
What is a hobby?Sở thích là gì?
Why do people need hobbies?Tại sao mọi người cần sở thích?
What can one do as a hobby?Một người có thể làm gì như một sở thích?
How much time can one spend on his/her hobby?Một người có thể dành bao nhiêu thời gian cho sở thích của mình?
Does your hobby interfere with your study/personal life?Sở thích của bạn có cản trở học tập / cuộc sống cá nhân của bạn không?
Do you spend money on your hobby?Bạn có tiêu tiền cho sở thích của mình không?
Does your hobby influence your choice of friends?Sở thích của bạn có ảnh hưởng đến việc lựa chọn bạn bè của bạn không?
Can a hobby be dangerous?Một sở thích có thể nguy hiểm không?
Have you got a hobby?Bạn đã có một sở thích?
How long have you had your hobby?Bạn đã có sở thích của mình bao lâu rồi?
Which hobbies are the most expensive?Sở thích nào là tốn kém nhất?
Which hobbies are the cheapest?Sở thích nào rẻ nhất?
Which hobbies cost nothing at all?Sở thích nào không tốn kém gì cả?
Which hobbies are the most popular in your country?Sở thích nào là phổ biến nhất ở đất nước của bạn?
Did you have any hobbies when you were a child?Bạn có sở thích gì khi còn nhỏ không?
Can you think of any hobbies which are popular with children and adults?Bạn có thể nghĩ ra sở thích nào phổ biến với trẻ em và người lớn không?
Do you think a hobby is different from a sport?Bạn có nghĩ rằng một sở thích khác với một môn thể thao?
Are there any hobbies you would like to try?Có sở thích nào bạn muốn thử không?
Are there any dangerous hobbies?Có sở thích nguy hiểm nào không?
Which hobbies do you think are the most difficult?Bạn nghĩ sở thích nào là khó nhất?

Một số ví dụ về câu trả lời

Q: What is your hobby?
A: I have numerous hobbies such as reading books, listening to music or playing computer games. My favourite hobby is reading English books since I can enhance my knowledge and vocabulary. (Đúng vậy, tôi có rất nhiều sở thích như đọc sách, nghe nhạc hoặc chơi game trên máy tính. Sở thích yêu thích của tôi là đọc sách tiếng Anh vì tôi có thể nâng cao kiến thức và vốn từ vựng của mình.)

Q: Are there any hobbies you would like to try?

A: Well, recently I am into running in the park because I wanted to keep me fitness and healthy. (À, gần đây tôi thích chạy trong công viên vì tôi muốn giữ cho mình thể lực và sức khỏe.)

Ở độ tuổi học sinh sẽ không đòi hỏi việc chúng ta phải biết đến những kiến thức như chính trị, kinh tế mà những câu hỏi tiếng Anh khi thi Speaking hoặc phỏng vấn sẽ chỉ tập trung vào các chủ đề hằng ngày như học tập, gia đình, thói quen, sở thích,…

Hy vọng qua bài viết tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn tiếng anh cho học sinh trên, Twinkle Kids English đã có thể giúp các bạn học tập và chuẩn bị tốt hơn trong việc học và tham gia các kì thi tiếng Anh hoặc khi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Chúc các bạn học thật tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *